Press "Enter" to skip to content

Regulamin

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów korzystających Serwisu „Onkologia.pro” i określa zasady korzystania z niego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu. Klient z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Serwis internetowy „Onkologia.pro”, dostępny pod adresem internetowym https://onkologia.pro/, prowadzony jest przez Wydawnictwo PRO Sp. z o.o., KRS 0000893568, REGON 388608956, NIP 6292499729, ul. 11 Listopada 22, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

Kontaktowy email: biuro@onkologia.pro

Definicje.

 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Administrator – Wydawnictwo PRO Sp. z o.o., KRS 0000893568, REGON 388608956, NIP 6292499729, ul. 11 Listopada 22, 41-303 Dąbrowa Górnicza.
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu.
 • Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem internetowym https://onkologia.pro/
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 • Zakup – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego dokonywana po kliknięciu w przycisk „Zamawiam”.
 • Formularz zakupu – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający dokonanie zakupu, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Konto Użytkownika – część Serwisu dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, oraz wcześniejszej rejestracji, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu.
 • Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Administratorem.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony/-a o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Wszelkie informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych znajdują się w Politycy Prywatności.

Subskrypcja czasopism

Zaprenumerowanie czasopism należących do Administratora wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, nazwiska, adresu fizycznego, adresu e-mail i numeru telefonu. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej i do bazy numerów telefonicznych Administratora.

Adres e-mail i adres fizyczny jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Numer telefonu umożliwia wysyłanie wiadomości informacyjnych i marketingowych.

Zamawianie usług i produktów

W celu dokonania zakupu należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy oraz wpisać dane do faktury jeśli jest wymagana.
 3. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

W przypadku płatności drogą elektroniczną obsługę klienta przejmuje operator płatności. W tym przypadku tylko operator płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze operatora płatności znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Dostawcą usługi płatności drogą elektroniczną Przelewy24 jest PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Administrator prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach i usługach Administrator zamieszcza na stronie onkologia.pro Oferta podlega bieżącej aktualizacji.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę onkologia.pro, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w Serwisie jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 4. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w Serwisie jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Administratora urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Administrator może uniemożliwić dostęp do tych danych
 7. Przeglądanie produktów dostępnych w Serwisie jest nieodpłatne.
 8. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów lub usług z Serwisu. Każda płatność zrealizowana przez Klienta stanowi do momentu wysłania przez Administratora potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Administrator przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między Administratorem a Klientem za zawartą.
 9. Zawierając umowę sprzedaży z Administratorem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
 10. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej.
 11. Administrator wystawi fakturę do 14 dni od wyraźnego zgłoszenia żądania Klienta, o ile takie żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
 12. Administrator wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 13. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, Administrator zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania go. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 14. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w ustępie 12 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Administrator czeka na decyzje Klienta 24 godziny, licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o decyzję. W przypadku braku decyzji Klienta, Administrator dokona anulowania z zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle pozostały produkt lub produkty, które są zarezerwowane dla niego.
 15. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, Administrator dokona anulowania zamówienia, Klient otrzyma informacje, zgodnie z ustępem 13 powyżej.
 16. W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane w całości lub w części Administrator dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji „Zwrot należności Klientom”
 17. W przypadku braku zapłaty za produkt objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym mowa w ustępie 7 powyżej, Administrator anuluje złożone zamówienie.
 18. W przypadku jeśli Klient dokona zapłaty za część zamówienia, to wpłacone pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji: „Zwrot należności Klientom”.
 19. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w Serwisie.
 20. Zasady sprzedaży czasopisma w formacie cyfrowym PDF uregulowane są w sekcji „Zasady sprzedaży plików elektronicznych”.

Zasady sprzedaży plików elektronicznych

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.
 2. Klient może skorzystać z następujących form zapłaty: BLIK, przelew elektroniczny, przelew standardowy .
 3. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie onkologia.pro podawane są w złotych polskich i są cenami brutto z VAT.
 4. W przypadku zakupu czasopism elektronicznych, po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 48 godzin, Administrator prześle Klientowi, na adres e-mail Klienta podany przy zamówieniu, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku zawierającego czasopismo w formacie PDF. Otrzymanie maila z linkiem do czasopisma w formacie PDF może wyłączyć możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego pliku na zasadach określonych w sekcji „Prawo odstąpienia od umowy”.
 5. W przypadku gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Administrator informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Administrator dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji „Zwrot należności Klientom”.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi wyłącznie po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa lub podany błędny adres).
 7. Zakup upoważnia do korzystania z czasopisma elektronicznego przez Klienta, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu i/lub w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Administratora lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego czasopisma, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.
 8. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:
  1. pobrany plik jest uszkodzony,
  2. pobrany plik nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie),
  3. pobrany plik nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny
  4. w ciągu 48 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania pliku zawierającego poprawny plik.

W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację przesyłając wiadomość na adres: biuro@onkologia.pro oraz podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Administrator, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Niezapowiedziane Wiadomości

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły na to zgodę.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Administrator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów Administratora.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Administratora. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Administratora przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników strony przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania im nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Regulaminowi.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Administratora i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Adminsitratora nie podlegają Regulaminowi.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Administratora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.

Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów.

Reklamacje

 1. Administrator zobowiązany jest do wydania produktu bez wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wad produktu Klient powinien napisać wiadomość na adres biuro@onkologia.pro, a następnie odesłać produkt do Administratora na jego koszt.
 3. Administrator niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 4. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Konsument może odstąpić od umowy składając wysyłając stosowną wiadomość na adres: biuro@onkologia.pro
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do Administratora niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Adres do zwrotu: ul. Mariana Haisiga 2/2, 54-705 Wrocław, tel. + 48 604 586 979, do przesyłki prosimy dołączyć informację, że jest to zwrot produktu za zamówienie w sklepie „Onkologia.pro”.
 4. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Administrator dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zakupu czasopism elektronicznych (udostępnianych w postaci plików), które nie są zapisane na nośniku materialnym a zostały udostępnione Konsumentowi w formie linku do pobrania odpowiedniego pliku, na co Konsument niniejszym wyraża zgodę.

Zwrot należności klientom

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Administratora do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Administratora, zwrot ten następuje w następujących terminach:
  1. w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Administratora;
  2. w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym w sekcji „Prawo odstąpienia od umowy” , punkt 6;
  3. w przypadku anulowanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 4. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Administratora w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia.

Partnerzy

Regulamin nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Administratora. W przypadku pytań proszę pisać: biuro@onkologia.pro